Condicions de lloguer

Les condicions particulars de la casa estan descrites detalladament a la seva fitxa. Acceptant aquestes condicions, estarà d'acord amb les condicions particulars de la propietat que vol reservar.

1. Identificació.

Catalina Pons Torrens, amb DNI 43024991-H i domicili al carrer Lluna, 48, 2n de Sa Pobla, 07420, Illes Balears és la propietària de la casa anunciada a aquesta web (www.villacancorme.com). D'ara endavant La Propietat.

L'Arrendatari fa referència al client/usuari interessat en el lloguer de La Propietat. D'ara endavant L'Usuari.

2. Pagament.

En el moment que efectueu la reserva L'Usuari haurà d'abonar, en un termini no superior a 48 hores i en concepte de dipòsit, l'equivalent a un 50% de l'import total del preu. En cas de no realitzar-se el dipòsit en el termini establert El Propietari es reserva el dret a no atendre aquesta reserva. Un cop rebut aquest ingrés se li remetrà una confirmació de reserva.

La resta de l'import a abonar shaurà defectuar amb una antelació mínima de 7 dies a la data d'arribada a la propietat de destinació. Si no es produeix en aquest termini La Propietat podrà cancel·lar la reserva i s'aplicaran les polítiques de cancel·lació corresponents, detallades al punt 4 d'aquests termes i condicions.

En cas que la reserva es dugui a terme amb menys de 7 dies a la data d'arribada i ocupació de l'habitatge, cal fer l'abonament íntegre de l'import total (el 100%) de la reserva.

Els mètodes de pagament acceptats seran efectiu, transferència bancària i targeta de crèdit (VISA, MASTERCARD, DISCOVER I AMERICAN EXPRESS).

Per tal d'agilitzar els tràmits, L'Usuari haurà d'enviar a La Propietat una còpia dels justificants de pagament per correu electrònic quan la modalitat de pagament escollida sigui transferència bancària, corrent a més al seu càrrec exclusiu les despeses i comissions bancàries que aquestes transaccions puguin ocasionar.

Els preus s'entenen en Euros i per regla general amb els impostos corresponents inclosos, llevat que s'especifiqui el contrari.

3. Fiança.

La Propietat es reserva el dret de sol·licitar una fiança contra danys, trencaments, desperfecte furts o brutícia excessiva a la propietat de destinació. En cas de sol·licitar-se, aquesta informació apareixerà a l'apartat de costos addicionals a la fitxa descriptiva de la propietat, i s'abonarà el dia de l'arribada sempre mitjançant targeta de crèdit (VISA, MASTERCARD, DISCOVER I AMERICAN EXPRESS). Aquesta quantitat serà retornada en un termini màxim de 72 hores després de la sortida de la propietat, sempre que no s'hagin ocasionat desperfectes a l'allotjament.

En casos excepcionals, s'acceptarà el pagament de la fiança en efectiu. En aquest supòsit serà indispensable que L'Usuari proporcioni un número de compte on se li dipositarà la fiança com a màxim 72 hores després de la sortida.

Quan no es realitzi cap dipòsit pel concepte descrit al paràgraf anterior, la propietat pot exigir al client una quantitat igual al cost dels possibles desperfectes, furts o brutícia excessiva en concepte d'indemnització. L'Usuari és responsable de qualsevol dany que es produeixi a la propietat durant la seva estada, sempre que aquest sigui per causes imputables a aquest.

4. Impost turístic sostenible.

Es tracta dun impost percebut pel Govern de les Illes Balears sobre les persones que gaudeixen de serveis dallotjament per dia en establiments. Les tarifes són entre 0,27€ i 2,20€ per persona/nit. Els nens menors de 16 anys no estan gravats. Segons la normativa, els agroturismes tenen les tarifes següents:

 • Temporada alta: de l´1 de maig al 31 d´octubre.
  • Estadies inferiors a 9 dies: 2,20 € per dia.
  • Estades de 9 dies o més: des del novè dia 1,10 € per dia.
 • Temporada baixa: de l´1 de novembre al 30 d´abril.
  • Estades de menys de 9 dies: 0,55€ per dia.
  • Estades de 9 dies o més: des del novè dia 0,27 € per dia.

L'Usuari haurà d'abonar la quantitat resultant dels dies de l'allotjament durant la vostra estada.

Per a més informació: http://www.caib.es/sites/impos...

5. Cancel·lacions.

En cas d'anul·lació per part de l'Usuari, s'aplicaran les condicions següents:

 • 50% dels pagaments fets són reemborsables si es cancel·len en 30 dies anteriors a l'arribada o abans.
 • 0% reemborsable si és cancel·lada després.

En cas de no presentar-se (NO SHOW), l'usuari perdrà 100% de l'import del lloguer.

6. Canvis de data i persones.

Es podran realitzar modificacions de dates en els supòsits següents, sempre per escrit notificant-ho a La Propietat i subjectes a les condicions següents:

Augment de dates: Serà possible augmentar els dies d'estada sempre a la mateixa propietat escollida i sempre que estigui disponible durant les dates per les quals s'opti. No s'efectua cap canvi si prèviament no s'abona la diferència de l'import de reserva.

Reducció de dates: Cal notificar-ho per escrit i amb la màxima antelació a la data pactada d'arribada. En cas que es redueixin les dates dins les darreres 6 setmanes prèvies a l'arribada, no es farà cap devolució de l'import total de la reserva efectuada. En cas que es redueixin les dates abans de les 6 setmanes prèvies a l'arribada, el client només haurà d'efectuar el pagament del 70% restants de les nits a gaudir, i queda exempt de pagar l'import restant de les nits reduïdes.

Augment del nombre de persones: sempre que la mateixa propietat tingui prou capacitat i amb una antelació raonable.

7. Robatoris.

La Propietat no es responsabilitza de cap furt o robatori que es pugui produir a les instal·lacions de l'agroturisme durant la seva estada.

8. Força Major.


En cas de produir-se situacions de força major, La Propietat pot haver d'efectuar modificacions a la seva reserva. Si per aquesta causa no és possible oferir l'apartament en condicions òptimes, l'Usuari podrà optar a l'acceptació d'un altre habitatge o cancel·lar la reserva. En aquest darrer cas, la propietat procedirà a l'abonament de l'import ingressat fins avui.

9. Ocupació.


L'ocupació màxima de la casa és la que s'indica a la confirmació de la reserva. Sobrepassar la capacitat permesa sense autorització prèvia pot donar lloc a la cancel·lació del contracte sense dret a la devolució del preu pagat. La casa objecte del següent contracte està destinada única i exclusivament per a ús d'allotjament, no podent tenir usos i gaudis diferents, com ara banquets, celebracions, festes, seminaris, etc… sense el vistiplau i el coneixement de La Propietat. Celebrar qualsevol activitat diferent, així com superar la capacitat màxima que tingui establerta en nombre de llits, donarà lloc a la rescissió immediata de l'estada i en els termes descrits abans.

10. Característiques i inventari de l'habitatge.


La propietat tindrà en compte totes les precaucions necessàries perquè la casa estigui correctament descrita a totes les seves publicacions. La Propietat es compromet a reparar amb celeritat les possibles deficiències existents a la propietat oa buscar una alternativa adequada que compleixi les expectatives del client.

11. Animals de companyia.


No es permet la tinença d'animals de companyia.

12. Zona lliure de fums.


Dins la casa està prohibit fumar. Només es podrà fumar a les àrees exteriors.

13. Neteja, llenceria, jardí, piscina i manteniment.


La casa es lliurarà net i proveït de roba de llit, tovalloles i estovalles.

La manutenció de la neteja de la casa és a càrrec de l'Usuari durant la vostra estada.

Els encarregats del jardí, de la piscina i del manteniment en general, es reserven el dret de disposar de clau daccés al recinte de la vila i accedir al seu interior, fins i tot sense comptar amb la presència de lUsuari.

14. Hora d'entrada i sortida.


És imprescindible que l'hora d'entrada es produeixi a partir de les 16:00 hores. Així mateix, l'hora de sortida serà abans de les 10.00 hores del matí.

15. Jurisdicció.


En cas de discrepàncies que puguin sorgir entre les parts, acorden sotmetre's a la jurisdicció i competència dels tribunals i jutjats d'Inca (Mallorca).